Random header image... Refresh for more!

Какво е договорен фонд?

Договорните фондове или взаимните фондове са алтернатива за инвестиране на налични пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума.

Договорните фондове набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвращаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти.

Всеки инвеститор, след като е закупил дялове във фонда може да ги продаде обратно. Съгласно чл.166, ал.3 от ЗППЦК до достигане нетна стойност на активите на фонда в размер на 500 000 лв. цена на обратно изкупуване не се определя (изчислява). Важно е да се отбележи че инвестициите в договорни фондове са свързани с определени рискове и не са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице.

Договорните фондове са нов продукт на българския финансов пазар. Опитът на страните от Западна Европа и САЩ показва, че голяма част от спестяванията на населението са инвестирани в такива инструменти, а по-малка част са в банкови депозити. Около 50% от спестяванията се влагат в подобни инструменти, като за САЩ този процент е значително по-висок и в някои случаи достига до 85-90%. Страните от Централна Европа отчитат значителен ръст на този тип инвестиции – там те вече заемат около 20-25% от всички спестявания.

0 коментари

Какво е твоето мнение?

Ще го споделиш ли?

Напишете коментар